Meteen naar de inhoud

+31 (0)35 697 54 00

Algemene Voorwaarden Spoor6

1. Toepasselijkheid van de voorwaarden
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de tussen de Patiënt en Spoor6 B.V. gesloten behandelovereenkomst die daarnaast wordt ingevuld met individuele afspraken.
1.2 Indien enige bepaling uit deze voorwaarden nietig blijkt te zijn, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht.
1.3 Afwijkingen van de algemene voorwaarden dienen uitdrukkelijk en schriftelijk te zijn overeengekomen.

2. De overeenkomst
2.1 Een overeenkomst tussen Patiënt en Spoor6 B.V. komt tot stand nadat Patiënt zich akkoord heeft verklaard met de voorwaarden en de overeenkomst door Patiënt en een hiertoe bevoegde medewerker van Spoor6 B.V. is ondertekend. De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van de duur van de behandeling.
2.2 In het geval de feitelijke behandeling eerder is begonnen dan de ondertekening van de overeenkomst, geldt de daadwerkelijke begindatum als ingangsdatum van de overeenkomst.
2.3 In het Behandelplan leggen Spoor6 B.V. en Patiënt de overeengekomen behandeling vast.

3. Beëindiging en opzegging
3.1 De overeenkomst eindigt door:
a. afronding van de met Patiënt overeengekomen behandeling;
b. het overlijden van Patiënt;
c. opzegging in de zin van dit artikel;
d. ontbinding door rechterlijke tussenkomst;
e. met instemming van beide partijen;
f. in het geval van surseance van betaling, toepasselijk verklaring van de WSNP of faillissement van Patiënt of Spoor6 B.V..
3.2 De Behandelovereenkomst kan te allen tijde door Patiënt schriftelijk opgezegd worden. Patiënt verplicht zich Spoor6 B.V. hiervan tijdig in kennis te stellen en de opzegging te motiveren alsmede een schriftelijke verklaring te ondertekenen in het geval Patiënt tegen het advies van Spoor6 B.V. een behandeling beëindigt.
3.3 Spoor6 B.V. kan de overeenkomst schriftelijk opzeggen op grond van zodanig zwaarwegende redenen, dat voortzetting van de behandeling in redelijkheid niet kan worden verlangd. Onder deze redenen wordt in ieder geval, doch niet beperkt tot, verstaan dat:
a. Patiënt zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet naleeft en Patiënt na daarop te zijn aangesproken, zijn gedrag niet verandert.;
b. Patiënt weigert zijn medewerking te verlenen die redelijkerwijs nodig is voor een goede uitvoering van de overeenkomst;
c. Patiënt gedragingen vertoont jegens medewerkers of patiënten van Spoor6 B.V., waardoor voortzetting van zorgvuldige behandeling of begeleiding al dan niet in combinatie met verblijf ernstig wordt bemoeilijkt;
d. de omvang of zwaarte van de behandeling door een gewijzigde zorgvraag zich zodanig ontwikkelt dat deze buiten de reikwijdte van de overeenkomst gaat vallen;
e. gedurende de behandeling een periode van 28 dagen niets van Patiënt wordt vernomen;
3.4 Spoor6 B.V. zal bij opzegging als bedoeld onder 3.3 sub d. naar haar vermogen behulpzaam zijn bij het vinden van een alternatief voor Patiënt.
3.5 Bij beëindiging van de overeenkomst neemt Spoor6 B.V. voor zover dit mogelijk is een redelijke termijn in acht.
3.6 Indien de overeenkomst wordt opgezegd zijn eventuele vorderingen van Spoor6 B.V. op Patiënt onmiddellijk opeisbaar; Patiënt kan geen beroep doen op restitutie van vooruitbetaalde vergoedingen; Spoor6 B.V. is niet aansprakelijk voor de uit opzegging voortvloeiende kosten of schade. Spoor6 B.V. heeft te allen tijde het recht om de uit de opzegging voortvloeiende schade te vorderen.

4. Opschorting
4.1 Spoor6 B.V. behoudt zich het recht voor de verplichtingen aan de zijde van Spoor6 B.V. geheel of gedeeltelijk op te schorten, indien na het sluiten van de overeenkomst Spoor6 B.V. ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Patiënt zijn/haar verplichtingen niet, niet behoorlijk of slechts gedeeltelijk zal nakomen, onverminderd de aan Spoor6 B.V. uit de Wet voortvloeiende rechten.
4.2 Indien Spoor6 B.V. de nakoming van haar verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de overeenkomst; Patiënt kan in dat geval geen beroep doen op restitutie van vooruitbetaalde vergoedingen; Spoor6 B.V. is nimmer aansprakelijk voor de uit opschorting voortvloeiende kosten of schade van Patiënt.

5. Wijziging
5.1 De overeenkomst kan worden gewijzigd indien tijdens de behandeling blijkt dat een wijziging van de voorgestelde behandeling noodzakelijk of wenselijk is. Patiënt dient voor de wijziging toestemming te verlenen. Indien, als gevolg van deze wijziging, extra kosten aan de behandeling zijn verbonden, dienen deze vóór aanvang van de gewijzigde behandeling door Patiënt aan Spoor6 B.V. te worden voldaan.

6. Verplichtingen van Patiënt
6.1 Patiënt is gehouden alle gegevens en schriftelijke stukken die Spoor6 B.V. in redelijkheid nodig heeft voor het goed uitvoeren van de behandeling, tijdig aan Spoor6 B.V. ter beschikking te stellen.
6.2 Patiënt is verplicht Spoor6 B.V. meteen te informeren over feiten en omstandigheden die voor de uitvoering van de behandeling van belang kunnen zijn.
6.3 Patiënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter hand gestelde gegevens en schriftelijke stukken.
6.4 Patiënt is verplicht alle door Spoor6 B.V. gestelde verplichtingen, instructies en beperkingen in acht te nemen en de in de ondertekende overeenkomst, het behandelplan en de Regels en Voorschriften gestelde verplichtingen en instructies daadwerkelijk na te leven en te volgen.
6.5 Patiënt is verplicht gedurende de behandeling Spoor6 B.V. op de hoogte te stellen van eventuele omstandigheden die ertoe kunnen leiden dat een vertraging in de behandeling optreedt.

7. Dossiervorming, geheimhouding en privacy
7.1 Ten aanzien van alle informatie die Patiënt aan Spoor6 B.V. en haar medewerkers heeft verstrekt, verplichten Spoor6 B.V. en haar medewerkers zich tot strikte geheimhouding.
7.2 Spoor6 B.V. draagt zorg voor een Patiëntenadministratie en bewaart de gegevens en eventuele uitslagen van Patiënt in een medisch dossier. Een verzoek om inzage in het eigen medisch dossier door Patiënt geschiedt door middel van invulling van een door Spoor6 B.V. verstrekt formulier en betaling van de eventueel verschuldigde administratiekosten.
7.3 Voor het verstrekken van gegevens aan derden heeft Spoor6 B.V. de uitdrukkelijke en gerichte toestemming van Patiënt nodig.
7.4 Ten aanzien van informatie die andere patiënten van Spoor6 B.V. met Patiënt delen, verplicht Patiënt zich tot strikte geheimhouding. Dit geldt ook voor informatie die buiten groepssessies wordt verstrekt.

8. Klachten en geschillen
8.1 Patiënt kan klachten over de behandeling mondeling en schriftelijk kenbaar maken.
8.2 In geval van klachten van Patiënt over de behandeling door een medewerker van Spoor6 B.V. zal Patiënt zich in de eerste plaats tot de desbetreffende medewerker wenden.
8.3 Indien het geschil tussen Patiënt en de desbetreffende medewerker van Spoor6 B.V. blijft bestaan, zal de bestuurder van Spoor6 B.V. een poging doen te bemiddelen.
8.4 Wanneer deze bemiddeling niet leidt tot een voor beide partijen bevredigende oplossing kan Patiënt zich schriftelijk wenden tot de Klachtencommissie.
8.5 Indien bemiddeling door de Klachtencommissie voor de Patiënt niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd, kan Patiënt zich wenden tot Zorgbelang Noord-Holland, afdeling Informatie en Klachtenopvang.

9. Aansprakelijkheid
9.1 Patiënt is gehouden Spoor6 B.V. in de gelegenheid te stellen een tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst binnen een redelijke termijn voor rekening van Spoor6 B.V. te herstellen.
9.2 Indien blijkt dat Spoor6 B.V. tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen kan zij hiervoor slechts aansprakelijk worden gesteld, indien sprake is van opzet of grove schuld.
9.3 De aansprakelijkheid van Spoor6 B.V. is in alle gevallen en dus ongeacht de rechtsgrond beperkt tot ten hoogste het bedrag dat Patiënt heeft betaald voor de overeengekomen behandeling. Bij een overeenkomst met een looptijd van drie maanden of meer zal de totale aansprakelijkheid beperkt zijn tot de door Spoor6 B.V. te betalen vergoeding over een periode van ten hoogste drie maanden direct voorafgaande aan het plaatsvinden van de schade veroorzakende gebeurtenis.
9.4 Het bepaalde in artikel 9.2 is mede van toepassing op de door Spoor6 B.V. ingeschakelde derden.
9.5 De aansprakelijkheid is beperkt tot directe schade; Spoor6 B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade en/of gevolgschade.
9.6 Spoor6 B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade aan derden, uit welke hoofde ook, ontstaan door gedragingen of handelingen van de Patiënt. De Patiënt vrijwaart Spoor6 B.V. tegen aanspraken van derden uit dien hoofde.
9.7 Indien in de overeenkomst een advies is opgenomen tot medebehandeling door niet aan Spoor6 B.V. verbonden personen of instellingen kan Spoor6 B.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor het tekortschieten in de nakoming van de verplichtingen van deze medebehandelaar.
9.8 Spoor6 B.V. en haar medewerkers ondersteunen uitsluitend het eigen proces en de eigen keuzes van Patiënt. Patiënt is te allen tijde verantwoordelijk voor diens eigen keuzes, gedrag en de consequenties daarvan. Spoor6 B.V. en haar medewerkers zijn niet verantwoordelijk, laat staan aansprakelijk, voor te nemen of reeds genomen besluiten van Patiënt.
9.9 Spoor6 B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld, voor enige schade, uit welke hoofde dan ook, die Patiënt lijdt door het gebruik van de algemene en persoonlijke website.

10. Betaling
10.1 Tenzij partijen anders zijn overeengekomen, is op de overeenkomst tussen Spoor6 B.V. en Patiënt de in het Behandelplan vermelde vergoeding van toepassing.
10.2 Patiënt is gehouden deze vergoeding voor aanvang van de behandeling te voldoen.
10.3 Is het verschuldigde bedrag niet voor aanvang van de behandeling voldaan, dan behoudt Spoor6 B.V. zich het recht voor niet tot behandeling over te gaan.

11. Consult
11.1 Onder een consult wordt verstaan ieder behandelmoment tussen Spoor6 B.V. en Patiënt.
11.2 Ten aanzien van afspraken die binnen 24 uur van te voren worden geannuleerd, kan Patiënt kan geen beroep doen op restitutie van vooruitbetaalde vergoedingen.
11.3 Patiënt dient op tijd op het consult aanwezig te zijn. Ook indien Patiënt na aanvang van het geplande consult verschijnt, zal Spoor6 B.V. de volledige consultprijs aan de patiënt in rekening brengen, ook al heeft dat consult dan korter geduurd dan afgesproken was.

12. Overmacht
12.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Patiënt of Spoor6 B.V. geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Patiënt of Spoor6 B.V. niet in staat is de verplichtingen na te komen.
12.2 Partijen schieten niet tekort in de nakoming van enige verplichting uit de overeenkomst, indien de tekortkoming niet aan hen is te wijten en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van Patiënt of Spoor6 B.V. komt.
12.3 Voor zowel Patiënt als Spoor6 B.V. bestaat de mogelijkheid gedurende de periode dat de overmacht voortduurt, de verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is Patiënt of Spoor6 B.V. gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Patiënt of Spoor6 B.V. is dan niet verplicht tot vergoeding van schade.

13. Auteursrecht
13.1 Met betrekking tot de door of namens Spoor6 B.V. uitgebrachte adviezen en/of publicaties berust het auteursrecht bij Spoor6 B.V.. De mede met advisering verband houdende stukken die door Patiënt aan Spoor6 B.V. zijn overhandigd, blijven eigendom van Patiënt.
13.2 Patiënt verbindt zich de door of namens Spoor6 B.V. uitgebrachte adviezen en/of publicaties niet aan derden ter inzage te geven dan na voorafgaande toestemming van Spoor6 B.V., tenzij er sprake is van het naleven van een wettelijk voorschrift.
13.3 Spoor6 B.V. publiceert over in het kader van de overeenkomst verrichte werkzaamheden of diensten alleen met toestemming van Patiënt.

14. Toepasselijk recht
14.1 Alle overeenkomsten waarop deze algemene en/of bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, alsmede deze algemene en/of bijzondere voorwaarden, worden beheerst door het Nederlands recht.
14.2 Geschillen naar aanleiding van deze algemene en/of bijzondere voorwaarden en de overeenkomsten die op deze voorwaarden zijn gebaseerd, zullen worden behandeld door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Spoor6 B.V. statutair is gevestigd tenzij de Wet dwingendrechtelijk een andere bevoegde rechter aanwijst.
14.3 In afwijking van het gesteld in artikel 14.2 kunnen Spoor6 B.V. en Patiënt overeenkomen dat voorafgaand aan de behandeling van een geschil eerst getracht wordt om middels mediation, onder begeleiding van een door het Nederlands Mediation Instituut gecertificeerde mediator, een oplossing voor het gerezen geschil te vinden.

15. Slot
15.1 Deze algemene voorwaarden en bijzondere voorwaarden treden in werking op 1 april 2015.
15.2 Deze algemene voorwaarden en bijzondere voorwaarden kunnen worden aangehaald als: ‘Algemene Voorwaarden Spoor6 B.V..’

X